Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania ryzykami finansowymi i zarządzania finansami.

Przez pierwsze lata kariery zawodowej związany z bankowością, m.in. jako kierownik zespołu monitoringu Klientów Biznesowych wdrażał w Banku BPH system do portfelowego zarządzania ryzykiem kredytowym wykorzystujący dane firmograficzne i behawioralne. Od roku 2013 związany z Grupą ENEA. Współtworzył strategię finansową oraz strategię zarządzania ryzykiem stopy procentowej ENEA S.A.

Od 2016 r. odpowiedzialny za zintegrowany system zarządzania ryzykiem w ENEA S.A. i w Grupie ENEA. W ramach pełnionych obowiązków pełni także funkcję Koordynatora Systemu Zarządzania Ciągłością Działania Grupy ENEA. Odpowiada za realizację polityki ubezpieczeniowej i zarządzania ryzykami finansowymi Grupy ENEA.