Absolwent oraz doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Gdański). Od 2014 r. profesor nadzwyczajny nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2010 r. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii WPiA UKSW.

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Autor cenionych publikacji naukowych, wykładowca szkół wyższych i kursów specjalistycznych z zakresu prawa rynku finansowego, prawa bankowego i prawa obrotu instrumentami finansowymi.

Członek licznych gremiów doradczych, m.in. członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta R.P., członek komitetu ds. papierów dłużnych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członek komitetu doradczego w zakresie prawa finansów publicznych przy Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego, członek Rady Ekspertów Bankowości Spółdzielczej przy BS.net.pl oraz członek Kolegium Redakcyjnego
E-Przeglądu Arbitrażowego (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan).

Był lub jest: (i) Przewodniczący Rady Nadzorczej „Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o.” z siedzibą w Sławkowie jako reprezentant grupy kapitałowej PKP; (ii) Członek Rady Nadzorczej „Trade Trans Karya Sp. z o.o.” z siedzibą w Lublinie jako reprezentant grupy kapitałowej PKP; (iii) Członek Rady Nadzorczej „ITP Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie; (iv) Członek Rady Nadzorczej „Dom Maklerski BOŚ Bank S.A.” z siedzibą w Warszawie; (v) Członek Rady Nadzorczej „Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.” z siedzibą w Katowicach, jako reprezentant PGNiG S.A., PGE S.A. oraz ENERGA S.A.; (vi) Członek Rady Nadzorczej „City Level S.A.” z siedzibą w Warszawie; oraz (vii) Przewodniczący Rady Nadzorczej „Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.” z siedzibą w Katowicach.

Od 1998 r. zawodowo związany z rynkiem finansowym, jako prawnik kluczowych instytucji rynku finansowego, a także jako doradca w wiodących warszawskich kancelariach prawniczych. Pracował m.in. dla Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (w zakresie prawa bankowego, prawa wspólnotowego i postępowania administracyjnego); jako Doradca Prezesa NBP (m.in. w zakresie prawa bankowego, postępowania administracyjnego i szeroko rozumianego prawa administracyjnego i ustrojowego); dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w zakresie prawa obrotu papierami wartościowymi oraz postępowania administracyjnego); dla firmy konsultingowej z tzw. „Wielkiej Czwórki” (w zakresie prawa finansowego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego); a także dla wiodących warszawskich kancelarii prawniczych (w zakresie prawa obrotu papierami wartościowymi oraz prawa rynku usług finansowych).